uživatel: nepřihlášen 

Hledat:
  
Login
Heslo
  


Cwaknusse : Informace o vodáckém spolku

ZÁPIS


z ustavující schůze vodáckého spolku „CWAKNUSSE“, konané dne 26. ledna 1998 v Praze na Žižkově

Přítomno: 5 členů
Valná hromada byla zahájena v 18 hodin p. Mastíkem, který přednesl úvodní zprávu o platné registraci oddílu.

Program:
1) Zpráva o registraci spolku u ČSÚ a přidělení IČO
2) Plán akcí na rok 1998
3) Zpráva o hospodaření a plánu na rok 1998
4) Návrh na formu příspěvků členů
5) Množství spolupráce s dalšími organizacemi
6) Schválení představenstva a předsedy
7) Diskuze

Usnesení:
Valná hromada vodáckého spolku „CWAKNUSSE“ schvaluje:
1) Složení představenstva a jeho předsedu
2) Jmenování tří oprávněných osob na zřízení účtu pro potřeby spolku ve složení – Předseda, tajemník, hospodář; s podmínkou, že při pohybu na účtu musí být použito podpisu minimálně dvou z těchto tří osob, tj. pp. Baláček, Vendler, Pojarová.
3) Návrh na provedení razítka spolku.

Valná hromada vodáckého spolku „CWAKNUSSE“ bere na vědomí:
1) Plán akcí na rok 1998

V Praze dne 26. ledna 1998

Zapsal: p. Mastík
Za správnost zápisu a ověření: p. Baláček, p. VendlerSTANOVY SPOLKU

Základní ustanovení:
1) Název: Vodácký spolek CWAKNUSSE
2) Sídlo: Praha 7, Malá Plynární 10
3) Vodácký spolek CWAKNUSSE (dále jen spolek) je občanským sdružením podle zákona číslo 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
4) Cílem spolku je zejména:
- organizovat sportovní činnost
- provozovat sportovní zařízení
- pořádat kulturní a společenské akce
5) Zakladatelé spolku jsou:
Baláček Jiří, Malá Plynární 10, Praha 7
Vendler Břetislav, Na Patynce 43, Praha 6
Pojarová Lenka, Koněvova 184, Praha 3
Baláčková Ivana, V Bezpečí 5, Praha 3
Přemysl Mastík, Jerevanská 4, Praha 10

Orgány spolku:
1) Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada tvořená všemi členy. Schází se nejméně jedenkrát ročně.
2) Valná hromada zejména:
- volí a odvolává členy představenstva
- schvaluje rozpočet
- schvaluje změny stanov
- rozhoduje o výši členských příspěvků
- rozhoduje o zániku Spolku
3) Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
4) Předsednictvo rozhoduje zejména o:
- činnosti spolku
- o vzniku a zániku členství ve Spolku
- o hospodaření spolku
5) Předsednictvo je výkonným orgánem Spolku, které řídí činnost Spolku v období mezi konáním valných hromad.
6) Předsednictvo Spolku tvoří – předseda, tajemník, hospodář, jednatel, náčelník sportovních akcí. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku.

Majetek a hospodaření:
1) Zdrojem majetku jsou příjmy z vlastní činnosti, členské příspěvky, státní příspěvky, dotace, dary a ostatní.
2) Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku.
3) Zásady hospodaření s majetkem Spolku, v souladu obecně platnými právními předpisy, řídí představenstvo Spolku.

Členství:
1) Členství ve Spolku je dobrovolné, členy Spolku mohou být pouze fyzické osoby.
2) Přijetí za člena navrhuje valná hromada a podléhá schválení předsednictva.
3) Členové mají zejména právo:
- volit a být voleni do předsednictva Spolku
- účastnit se činnosti Spolku
- nadpoloviční většinou svolávat mimořádnou valnou hromadu
4) Členové mají zejména povinnost:
- dodržovat stanovy Spolku
- platit členské příspěvky
- účastnit se činnosti Spolku
5) Členství ve Spolku zaniká:
- vystoupením člena
- vyloučením člena při porušení stanov Spolku
6) Členské příspěvky musí být zaplaceny ve výši a v termínu určeném valnou hromadou. Nezaplacením příspěvků a neplněním povinností uložených předsednictvem je důvodem pro vyloučení člena ze Spolku

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF

 Hlavní nabídka

 Fotoalbum
foto 06